Salı, 18-05-2021, 18.34.02
Hoşgeldiniz Konuk | RSS

BAŞHÜYÜK

[ Yeni kayıt · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » KARAÇAY-MALKAR Karaçay bla Malkar » Tukumlanı üsünden » TUKUMLA
TUKUMLA
AssıTarih: Çarşamba, 06-01-2010, 00.31.55 | Mesaj # 1
Generalissimo
Grup: Administrators
Mesaj: 45
Ödüller: 0
itibar: 0
Konum: Dışarıda
http://salpagarov.narod.ru/

Къарачай-Малкъар тукъумла - Qaraçay-Malqar tuqumla


AA-харифге AA-harifge


Асадлары-Asadları-Асадовы
Асанлары-Asanları-Асановы
Aбазалары-Abazaları-Абазаевы Анахалары-Anahaları-Анахаевы
Абашлары-Abaşlar-Абашевы(A.S.) Аналары-Anaları-Анаевы
Абазалылары-Abazalılar-Абазалиевы Ажойлары-Ajoyları-Ажоевы
Азаматлары-Azamatlar-Азаматовы Аргуянлары-Arguyanları-Аргуяновы
Абайлары-Abayları-Абаевы Арсланлары-Arslanları-Арслановы
Аниколары-Anikoyları-Аникоевы Асхакълары-Ashaqları-Асхаковы
Айбазлары-Aybazları-Айбазовы Апайлары-Apayları-Апаевы
Абайханлары-Abayhanları-Абайхановы Атабийлары-Atabiyleri-Атабиевы
Айдарукълары-Aydaruqları-Айдаруковы Атайлары-Atayları-Атаевы
Абдуллалары-Abdulları-Абдуллаевы Аппайлары-Appayları-Аппаевы
Айдобуллары-Aydobulları-Айдобуловы Аппалары-Appalanı-Аппаевы
Айдынлары-Aydınları-Айдыновы Атмурзалары-Atmurzaları-Атмурзаевы
Абезехлери-Abezehleri-Абезеховы Атталары-Attaları-Аттаевы
Абелери-Abelеri-Абеевы Атаккулары-Atakkuları-Атакуевы
Айкереклери-Aykerekleri-Айкерековы Аппакълары-Appaqları-Аппаковы
Абреклeри-Abrekle ri-Абрeковы Аттасаулары-Attasawları-Аттасаовы
Айсандырлары-Aysandırları-Айсандыровы Апполары-Appoları-Аппоевы
Агалары-Agaları-Агаевы Аттолары-Attoları-Аттоевы
АгырджанларыAgırcanları -Агерджановы Афашокълары-Afaşoqları-Афашоковы
Айсанлары-Aysanları-Айсановы Апсууалары-Apsuwaları-Апсуаевы
Айталары-Aytaları-Айтаевы Ахиялары-Ahiyaları-Ахияевы
Адралары-Adraları-Адраевы Ахкёбеклери-Ahköbekleri-Ахкубековы
Айтеклери-Aytekleri-Айтековы Ахтаулары-Ahtawları-Ахтаовы
Аджылары-Acıları-Аджиевы Ахматлары-Ahmatları-Ахматовы
Айшалары-Ayşaları-Айшаевы Ахметлeри-Ahmetleri-Ахметовы
Ажигирийлери-Ajigiriyleri-Ажигириевы Ахшаякълары-Ahşayaqları-Ахшаяковы
Айюлeри-Ayüleri-Аюевы Ашашалары-Aşaşaları-Ашашаевы

Алмеислери-Almeisleri-Алмеисовы Ачабайлары-Açabayları-Ачабаевы
Алтунлары-Altunları-Алтуевы Ачкъанлары-Açqanları-Ачкановы
Акайлары-Akayları-Акаевы Ацкъанлары-Atsqanları-Ацкановы(T.K.)
Алчагъырлары-Alç ağırları-Алчагировы
Алчакълары-Alçaqları-Алчаковы ББ-харифге BB-harifge
Акалары-Akaları-Акаевы Бабалары-Babaları-Бабаевы
Амулары-Amuları-Амуевы Баболары-Baboları-Бабоевы
Акачылары-Akaçıları-Акачиевы Багъатырл ары-Bağatırları-Багатыровы
Аккалары-Akkaları-Аккаевы Бадаллары-Badalları-Бадаловы
Аккийлери-Akkiyleri-Аккиевы Бадахлары-Badahları-Бадаховы
Акколары-Akkoları-Аккоевы Баилери-Baileri-Баиевы
Базолары-Bazoları-Базоевы
Акушулары-Akuşuları-Акушуевы Базылары -Bazıları-Базиевы (A.S.)
Акъбайлары-Aqbayları-Акбаевы Байбанлары-Baybanları-Байбановы
Акъбашлары-Aqbaşları-Акбашевы Байдалары-Baydaları-Байдаевы
Акъболатлары-Aqbolatları-Акбулатовы Байзуллалары-Bayzulları-Байзуллаевы
Акъкъуллары-Aqquları-Аккуловы Байкишилери-Baykişileri-Байкишиевы
Акъкъызлары-Aqqızları-Аккизовы Байкъазылары-Bayqazıları-Байказиев
Алакъайлары-Alaqayları-Алакаевы Байкъуллары-Bayqulları-Байкуловы
Алафалары-Alafaları-Алафаевы Баймуратлары-Baymuratları-Баймуратовы
Алботлары-Albotları-Алботовы Баймурзалары-Baymurzaları-Баймурзаевы
Алийлeри-Aliyleri-Алиевы Байрамкъуллары-Bayramqulları-Байрамкуловы
Аликалары-Alikaları-Аликаевы Байрамукълары-Bayramuqları-Байрамуковы
Аллахбердилери-Allahberdileri- Аллахбердиевы Байсолтанлары-Baysoltanları-Байсолтановы
Амырханлары-Amırhanları-Амырхановы(Т.К) Байсылары-Baysıları-Байсыновы


Байтокълары-Baytoqları-Байтоковы Базылары-Bazıları-Базиевы
Байчоралары-Bayçoraları-Байчоровы
Байчеккулары-Bayçekkuları-Байчеккуевы Беккалары-Bekkaları-Беккаевы
Баккулары-Bakkuları-Баккуевы Беккилери-Bekkileri Беккиевы
Балалары-Balaları-Балаевы Бердилери-Berdileri-Бердиевы
Баллыйлары-Ballıyları-Баллиевы Берекетлери-Bereketleri- Берекетовы
Балийлары-Baliyları-Балиевы (Т.К.) Беремлери-Beremleri-Беремовы
Банийлери-Baniyleri-Баниевы Беткъаралары-Betqaraları-Беткараевы
Баппучулары-Bappuçuları-Баппучуевы Бечеллери-Beçelleri- Бечеловы
Бапыналары-Bapınaları-Бапинаевы Бечмукълары-Beçmuqları-Бечмуковы
Баразлары-Barazları-Баразовы Бешбашлары-Beşbaşları-Бешбашовы
Ба рысбийлери-Barısbiyleri-Барасбиевы Бёзюлери-Bözüleri-Бозиевы
Бархозлары-Barhozları-Бархoзовы Бёрюкайлары-Börükayları-Бёрюкаевы
Баскалары-B askaları-Баскаевы Биджилери-Bicileri-Биджиевы
Баттылары-Battıları-Баттыевы Бийкъанлары-Biyqanları-Бикановы(A.S.)
Баттуулары-Battuwları-Бат туевы Бийлери-Biyleri-Бийевы(Т.К.)
Батырбеклери-Batırbekleri-Батырбековы Бийнёгеллери-Biynögerleri-Бинегеровы
Батырбийлери-Batırbiyleri-Ба тырбиевы Бийчолары-Biyçoları-Бийчоевы
Биттирлери-Bittirleri-Биттировы
Бытталары-Bıttaları-Быттаевы Биттилери-Bittileri-Биттиевы (Т.К.)
Батырлары-Batırları-Батыровы Бисиллери-Bisirleri-Бисиловы
Биттуйлары-Bittileri-Биттуевы
Бауалары-Bawaları-Баваевы Бийтуулары-Biytuwları- Бийтуевы (Т.К.)
Баучулары-Bawçuları-Баучиевы Бичеккулары-Biçekkuları-Бичекуевы
Бахитлары-Bahirları-Бахитовы Бичилери-Biçileri-Бичиевы
Бачылары-Baçiları-Бачиевы Биязирлери-Biyazirleri-Биязировы
Беппалары-Beppaları-Беппаевы Билимгъотлары-Bilimğotları-Блимготовы
Бозалары-Bozaları-Бозаевы
Батчалары-Batçaları-Батчаевы Бозулары-Bozuları-Бозиевы (Т.К.)
Батчылары-Batçıları-Батчиевы(Т.К.) Болатлары-Bolatları-Болатовы
Батырукълары-Batıruqları-Батруковы(A.S.) Болатчылары-Bolatçıları-Болатчиевы
Башкалары-Başkaları-Башкаевы Боллулары-Bolluları-Боллуевы
Башыйлары-Başıyları-Башиевы Болурлары-Bolurları-Болуровы
Башлалары-Başlaları-Башлаевы
Башлолары-Başloları-Башлоевы Борлакълары-Borlaqları-Борлаковы
Баштакълары-Baştaqları-Баштаковы Борчалары-Borçaları-Борчаевы
Бегеуюллери-Begewülleri-Бегеуловы Боташлары-Botaşları-Боташевы
Бегилери-Begileri-Бегиевы Ботталары-Bottaları-Боттаевы
Безилери-Bezileri-Безиевы (Т.К.) Боюнсузлары-Boyunsuzları-Боюнсузовы
Бедралары-Bedraları-Бедраевы Будайлары-Budayları-Будаевы
Бекболатлары-Bekbolatları-Бекболатовы Буталары-Butaları-Бутаевы

Бекбайлары-Bekbayları-Бекбаевы Буштокълары-Buştoqları-Буштоковы

ГГ-харифге GG-harifge
Габанлары-Gabanları-Габановы Гегралары-Gegraları-Геграевы
Габаралары-Gabaraları-Габараевы Гедилери-Gedileri-Гедиевы
Габийлери- Gabiyleri-Габиевы Гедулары-Geduları-Гедуевы
Габолары-Gaboları-Габоевы Гездохлары-Gezdohları-Гездоховы
Габорлары-Gaborları-Габоровы Геккиле ри-Gekkileri-Геккиевы
Габалары-Gabaları-Габаевы Геляляри-Gelyalyari-Геляевы
Габулары-Gabuları-Габуевы Гилястанлары-Gelyastanları-Гелястановы
Гагулары-Gaguları-Гагуевы Гемсокъурлары-Gemsoqurları-Гемсокуровы
Гадийлери-Gadiyleri-Гадиевы Гемул ары-Gemuları-Гемуевы
Гаджалары-Gacaları-Гаджаевы Гербеклери-Gerbekleri-Гербековы
Гажалары-Gajaları-Гажаевы Герийлери-Geriyleri-Гериевы
Га жонлары-Gajonları-Гажоновы Герузлары-Geruzları-Герузовы
Гайлары-Gayları-Гаевы (Т.К.) Геуюклери-Gewükleri-Геуковы
Газалары(Газайлары)-Gazaları- Газаевы Гидалары-Gidaları-Гидаевы
Газилары-Gaziları-Газиевы Гижгилери-Gijgileri-Гижгиевы
Газизлери-Gazizleri-Газизовы Гиляляри-Gilyalyari- Гиляевы
Галалары-Galaları-Галаевы Гиляхляри-Gilyahlyari-Гиляховы
Гаммалары-Gammaları-Гаммаевы Гылашлары-Gılaşları-Глашевы
Ганалары-Ganala rı-Ганаевы Глоулары-Gulowları-Глоовы
Гандалары-Gandaları-Гандаевы Гобаклары-Gobakları-Гобаковы
Гапкайлары-Gapkayları-Гапкаевы Гобулары-Gob uları-Гобуевы
Гапполары-Gappoları-Гаппоевы Гогуйлары-Goguyları-Гогуевы
Гаргалары-Gargaları-Гаргаевы Гогулары-Goguları-Гогуевы
Гарейлары-G areyları-Гареевы Голалары-Golaları-Голаевы
Гасийлери-Gasiyleri-Гасиевы Голлулары-Golluları-Голлуевы
Гаталары-Gataları-Гатаевы Горойлары-Go royları-Гороевы
Гебеклери-Gebekleri-Гебековы Гочалары-Goçaları-Гочаевы
Гебенлери-Gebenleri-Гебеновы

Alan-(Qaraçay-Malqar) tuqumla

ГГ, ДД, ДЖДЖ, ЁЁ, ЖЖ, ЗЗ, ИИ, КК, КЪКЪ, ЛЛ, ММ,- харифлеге башланган тукъумла

GG, DD, CC, ÖÖ, JJ, ZZ, KK, QQ, LL, MM,-hariflege başlangan tuqumlaГочиялары-Goçiyaları-Гочияевы Джашалары-Caşаları-Джашеевы
Гочулары-Goçuları-Гочуевы Джубулары-Cubuları-Джубуевы
Гошалары-Goşaları-Гошаевы Джуккалары-Cukkaları-Джуккаевы
Гуданлар-Gundaları-Гудановы Джуртубайлары-Curtubayları-Джуртубаевы
Гудилери - Gudileri-Гудиевы Джылкъылары-Cılqıları-Джилкиевы
Гудинлери ы-Gudinleri-Гудиновы (Т.К.) Джырыкълары-Cırıqları-Джириковы
Гудулары-Guduları-Гудуевы Джыболары-Cıboları-Джибоевы (Т.К.)
Гузелери-Güzeleri-Гузеевы
Гузилери-Güzileri-Гузиевы Ёзденлери-Özdenleri-Узденовы
Гузолары-Guzoları-Гузоевы Ёзюклери-Özükleri-Озюковы
Гулийлери-Guliyleri-Гулиевы Ёлмезлери-Ölmezleri-Ольмезовы
Гулялары-Gulyaları-Гуляевы
Гумалары-Gumaları-Гумаевы Жж харифге болгъанлыкъгъа бу тукъумланы кёбюсю Дж хариф бла башланыргъа керек эди.Малкъарда тюз джазсала.
Гуммолары-Gummoları-Гуммоевы Жабеллери-Jabeleri-Жабеловы
Гуппойлары-Guppoyları-Гуппоевы Жаболары-Jaboları-Жабоевы
Гуртулары-Gur tuları-Гуртуевы Жаболлары-Jabolları-Жаболовы
Гуталары-Gutaları-Гутаевы Жазийлери-Jaziyleri-Жазиевы
Гызылары-Gızıları-Гызиевы Жазукъалары-Jazuqaları-Жазук аевы
Гыллылары-Gıllıları-Гыллиевы Жаммурзалары-Jammurzaları-Жаммурзаевы
Гылалары-Gılaları-Гылаевы(Т.К.) Жанатайлары-Janatayları-Жанатаевы
Гыттыулары-Gıttıwları-Геттуевы Жангулалары-Jangulaları-Жангулаевы(Т.К.)
Гюллюлери-Güllüleri-Гюлляевы (Т.К.) Жанголанлары-Jañolanları-Жанголановы
Гюрджюлери-Gürcüleri-Курджиевы Жангоразлары-Jañorazları-Жангоразовы
Гюрюклери-Gürükleri-Герюковы Жаныкалары-Janikaları-Жаникаевы
Дадашлары-Dadaşları-Дадашевы Жантуулары-Jantuwları-Жантуевы
Данайлары-Danayları-Данаевы Жантуудулары-Jantuwduları-Жантудуевы
Дадуулары-Daduwları-Дадуевы Жантуугъанлары-Jantuwğanları-Жантугановы
Данашлары-Danaşları-Данашевы Жансуулары-Jansuwları-Жансуевы
Датчылары-Datçıları-Датчиевы Жанукку лары-Janukkuları-Жануккуевы
Даулеткъуллары-Dawletqulları-Даулеткуловы Жанхотлары-Janhotları-Жанхотовы
Дачылары--Daçıları-Дачиевы Жаппулары-Jappuları-Жаппуевы
Дебелери-Debeleri-Дебеевы Жарашуулары-Jaraşıwları-Жарашуевы
Дебискалары-Debiskaları-Дебискаевы Жашайлары -Jaşayları-Жашаевы
Деккушлары-Dekkuşları-Деккушевы Жаубермезлери-Jawbermezleri-Жаубермезов
Деуелери-Deweleri-Девeевы Жашуулары-Jaşuwları-Ж ашуевы
Дибирлери-Dibirleri-Дибировы Жеккелери-Jekkeleri-Жеккеевы
Диналары-Dinaları-Динаевы Жерештилери-Jereştileri-Жерештиевы
Догъучалары-Doğuçaları-Догучаевы Жетишлери-Jetişleri-Жетишевы
Додулары-Doduları-Додуевы Жеттелери-Jett eleri-Жеттеевы
Долалары-Dolaları-Долаевы Жоболары-Joboları-Жобоевы
Домбайбутлары-Dombaybutları-Домбайбутовы Жолалары-Jolaları- Жолаевы
Дондаралары -Dondaları-Дондараевы Жолаплары-Jolapları-Жолабовы
Дондулары-Donduları-Дондуевы Жолчулары-Jolçuları-Жолчуевы
Доттайлары-Dottayları-Доттаевы Жуболары-Juboları-Жубоевы
Доттулары-Dottuları-Доттуевы Журтубайлары-Jurtubayl arı-Журтубаевы
Доюнлары-Doyunları-Доюновы Жылкъыбайлары-Jılqıbayları-Жилкибаевы
Дуголары-Dugoları-Дугоевы Жантуугъанлары-Jantuwğanları-Жан тугановы
Дудалары-Dudaları-Дудовы Жантуулары-Jantuwları-Жантуевы
Дудайлары-Dudayları-Дудаевы (A.S.)
Дудулийлары-Duduliyları-Дудулиевы Забакълары-Zabaqları-Забаковы
Дуралары-Duraları- Дураевы Загъаштокълары-Zağaştoqları-Загаштоковы (A.S.)
Заидлери -Zaidleri-Заидовы
Джабалакълары-Cabaqları-Джабалаковы Залиханлары-Zalihanları-Залихановы
Джабалары-Cabaları-Джабаевы Занкишилери-Zankişile ri-Занкишиевы
Джазалары-Cazaları-Джазаевы Заныкъолары-Zanıqoları-Заникоевы
Джаммалары-Cammaları-Джаммаевы Зарашлары-Zaraşları-Зарашевы
Дж аналары-Canaları-Джанаевы Заузанлары-Zawzanları-Заузановы
Джандарлары-Candarları-Джандаровы Зашалары-Zaşaları-Зашаевы (Т.К.)
Джанибеклери-Canibekleri- Джанибековы Зезалары-Zezaları-Зезаевы
Джанкёзлери-Canközleri- Джанкёзовы Зениколары-Zenikoları-Зеникоевы
Джантайлары- (Джанталары)-Cantayları-Джантеевы(A.S.) Зугуллары-Zugulları-Зугуловы
Джантемирлери-Cantemirleri-Джантемировы Зукалары-Zukaları-Зукаевы
Джантотайлары-Cantotayları-Джантотаевы Зумакьуллары-Zumaqulları-Зумакуловы
Джанхотлары-Canhotları-Джанхотовы(Т.К.) Заммалары -Zammaları-Заммаевы
Джашаккулары-Caşakkuları-Джашаккуевы Занибеклери-Zanibekleri-Занибековы
Джараштылары-Caraştıları-Джараштиевы
Джаттол ары-Cattoları-Джаттоевы Ижалары-İjaları- Ижаевы
Джаубалары-Cawbaları-Джаубаевы Исламлары-İslamları-Исламовы
Джаубатырлары-Cawbatırları-Джаубатыровы Искендерлери-İskenderleri-Искендеровы
Джануюкълары-Canuüqları-Джануюковы (Т.К.) Иттилери-İttileri-Иттиевы

Kаканайлары-Kakanayları-Каканаевы Къойбайлары-Qoybayları-Койбаевы
Какупшлары- Kakupşları-Kакупшевы (A.S.) Къойчулары-Qoyçuları-Койчуевы
Какушлары-Kakuşları-Какушевы Къонакъбайлары-Qonaqbayları- Конакбаевы
Каппушлары-Kappuşları-Каппушевы Къонаклары-Qonaqları- Конаковы
Каркалары-Karkalrı-Каркаевы (Т.К.) Къоркъмазлары-Qorqmazları-Коркмазовы
Катчылары-Katçıları-Катчиевы Къочкарлары-Qoçharları-Кочкаровы
Кацийлери-Katsiylеri-Кациевы Къубадийлери-Qubadiyları-Кубадиевы
Келеметлери-Kelemetleri-Келеметовы Кьудайлары-Qudayları-Кудаевы
Керекмезлери-Kerekmezleri-Керекмезовы Къулбайлары-Qulbayları-Кульбаевы
Керимлери-Kerimleri-Керимовы Къулийлары-Quliyları Кулиевы
Керменлери-Kermenleri-Керменовы Къуллары-Qulları-Куловы
Кечерукълары-Keçeruqları-Кечеруковы Къулчалары-Qulçaları-Кулчаевы
Кёбеклери-Köbekleri-Кубековы Къулчулары-Qulçuları-Кульчиевы
Кёккёзлери-Kökközleri-Кокезовы Къумукълары-Qumuqları-Кумуковы
Кeтенчилери-Ketençileri-Кетенчиевы Къурдонлары-Qurdonları-Курдоновы
Кечменлери-Keçmenleri-Кечменовы(Т.К.) Къурманлары-Qurmanları-Курмановы
Кийиклери-Kiyikleri-Кийковы Къурталары-Qurtaları-Куртаевы
Кылчылары-Kilçileri-Кильчиевы Къуршалары-Qurşaları-Куршаевы
Кипкелери-Kipkelri-Кипкеевы Къууатлары-Quwatları-Куатовы
Кишиулери-Kişiwleri-Кишуевы Къушджетерлери-Quşceterleri-Кущетеровы
Киштиклери-Kiştikleri-Киштиковы Козбалары-Qozbaları-Козбаевы
Князлары-Knyazları-Князевы Къылчылары-Qılçıları-Кильчиевы (Т.К.)
Козбалары-Kozbaları-Козбаевы Къырымшаухаллары-Qırımşawhalları-Крымшамхалов
Кожолары-Kojoları-Кожоевы (Т.К.) Къыртайлары-Qırtaıları-Кыртаевы (Т.К.)
Кысаналары-Kısanları-Ксанаевы
Кужоклары-Kujokları-Кужоковы Лагийлары-Lagiyları-Лагиевы
Кужонлары-Kujonları-Кужоновы Лайпанлары-Laypanları-Лайпановы
Културбайлары-Kulturbayları-Культурбаевы Лелюкалары-Lelükaları-Лелюкаевы
Кюйгенлери-Küygenleri-Куйгеновы Локиялары-Lokiyaları-Локияевы
Кюльбеклары-Külbekleri-Кульбековы Лепшокълары-Lepşoqları-Лепшоковы (A.S.)
Кючмезлери-Küçmezleri-Кучмезовы
Кючменлери-Küçmenleri-Кучменовы Маглуулары-Magluwları-Маглуевы
Кючюклери-Küçükleri-Кучуковы Магометлары-Magometları-Магометовы
Кыпыклары-Kıpıkları-Кипиковы Магулалары-Magulaları-Магулаевы
Магъаялары-Mağayaları-Магаяевы
Къабартукъкълары-Qabardoqları-Кабардоковы Макалары-Maqaları-Макаевы
Къагъыйлары-Qağiyları-Кагиевы Макытлары-Mıqıtları-Макитовы
Къажокълары-Qajoqları-Кажоковы Маккалары-Makkaları-Маккаевы
Къазакълары-Qazaqları-Казаковы Малкъарлары-Malqarları-Малкаровы
Къазанлылары-Qazanlıları-Казанлиевы Малкъарукълары-Malqaruqları-Малкаруковы(Т.К
Къазанчыкълары-Qazançıqları- Казанчиковы Малкъондулары-Malqonduları-Малкондуевы
Къазалийлары-Qazaliyları-Казалиевы (A.S.) Малсюйгенлери-Malsüygenleri-Малсуйгеновы
Къазыйлары-Qazıyları- Казиевы Мамайлары-Mamayları-Мамаевы
Къайгъырмазлары-Qağırmazzları-Кайгермазовы Маммелери-Mammeleri-Маммеевы
Къайталары-Qaytaları- Кайтаевы Мамсурлары-Mamsurları-Мамсуровы
Къайытлары-Qayıtları- Каитовы Мамуколары-Mamukoları-Мамукоевы
Къалабеклары-Qalabekları- Калабековы Мамучулары-Mamuçuları-Мамучуевы
Къалаханлары-Qalahanları- Калахановы Мамышлары-Mamışları-Мамышевы (A.S.)
Къалимханлары-Qalimhanları- Калимхановы Мандалакълары-Mandalaqları-Мандалаковы
Къанаматлары-Qanamatları- Канаматовы Маниялары-Maniyaları-Манияевы
Къантемирлери-Qantemirleri- Кантемировы Манкалары-Mankaları-Манкаевы
Къантайлары-Qantayları-Кантаевы(Каитаевы)(Т.К Маршанкъуллары-Marşanqulları-Маршанкуловы
Къапланлары-Qaplanları--Каплановы Маршанлары-Marşanları-Маршановы (A.S.)
Къаптайлары-Qaptayları-Каптаевы Махаметлары-Mahametları-Магометовы
Къарабашлары-Qarabaşları-Карабашевы Махийлары-Mahiyları-Махиевы
Къаракётлери-Qarakötleri-Каракотовы Махотлары-Mahotları-Махотовы
Къаракъызлары-Qaraqızları-Каракизовы Мачукълары-Maçuqları-Мачуковы
Къаралары-Qaraları-Караевы Мекерлери-Mekerleri-Мекeровы
Къарамырзалары-Qaramırzaları-Карамурзаевы Мелекъайлары-Meleqayları-Мелекаевы
Къартлыкълары-Qartlıqları-Картлыковы Мелюхалары-Melühaları-Мелюхаевы
Къарчалары-Qarçaları-Карчаевы Мерзантлары-Merzantları-Мерзантовы
Къасымлары-Qasımları-Касымовы (A.S.) Метлери-Metleri-Метовы
Къасайлары-Qasayları-Касаевы Мецеллери-Metsileri-Мецеловы
Къатханлары-Qathanları-Катхановы Мечилери-Meçileri-Мечиевы
Къахарманлары-Qaharmanları-Кахармановы Мечукъалары-Meçuqaları-Мечукаевы
Къобалары-Qobaları-Кубаевы Мижалары-Mijaları-Мижаевы
Къобанлары-Qobanları-Кубановы Мисирлери-Misirleri-Мисировы
Къоджакълары-Qocaqları-Коджаковы Михитлери-Mihitleri-Михитовы
Къоджашлары -Qocaşları-Коджашевы Мокалары-Mokaları-Мокаевы
Къожакълары-Qojaqları- Кожаковы Моллалары-Mollaları-Моллаевы

Къарачай-Малкъар тукъумла Qaraçay-Malqar tuqumla

ММ, НН, ОО, ПП, РР, СС,ТТ,-харифлеге башланган тукъумла

MM, NN, OO, PP, RR, SS,TT hariflege başlañan tuqumla

Мотталары-Mottaları-Моттаевы Согалары-Sogaları-Согаевы
Моталары-Motaları-Мотаевы (Т.К.) Созайлары-Sozayları-Созаевы
Мытталары-Mıttaları-Мыттаевы (Т.К.) Созарукълары-Sozaruqları-Созаруковы
Мурачалары-Muraçaları-Мурачаевы Сокъурлары-Soqurları-Сокуровы
Мурзайтлары-Murzaytları-Мурзайтовы(Т.К.) Солтанлары-Soltanları-Султановы
Мурзалары-Murzaları-Мурзаевы Сотталары-Sottaları-Соттаевы
Мурзайтлары-Murzaytları-Мурзайтловы Сумайлары-Sumayları-Сумаевы
Мусакайлары-Musakayları-Мусакаевы Суншaлары-Sunşaları-Суншевы (Т.К.)
Муссалайлары-Mussalayları-Муссалаевы Сурамлары-Suramları-Сурамовы
Мусукалары-Musukaları-Мусукаевы Сурхайлары-Surhayları-Сурхаевы
Мусуклары-Musukları-Мусуковы Сылпагъарлары-Sılpağarları-Салпагаровы
Мушталары-Muştaları-Муштаевы Сюйдюмлери-Süydümleri-Суйдимовы
Сюйюнбайлары-Süyümbayları-Суюнбаевы
Мызалары-Mızaları-Мзаевы Сюйюнчлери-Süyünçleri-Суюнчевы
Мызылары-Mızıları-Мызыевы Сюпюлери-Süpüleri-С упиевы
Мырзабеклери-Mırzabekleri-Мырзабековы
Мырзалары-Mırzaları-Мырзаевы Табакъсокълары-Tabaqsoqları-Табаксоковы
Мырзолары-Mırzoları-Мирзоевы Табакъсойлары-Tabaqsoyları-Табаксоевы
Мыркаклары-Mırkakları-Мыркаков ы Тагъалеклары-Tağalekları-Тагалековы
Мыртазлары-Mırtazları-Муртазовы Таймазлары-Taymazları-Таймазовы
Мысаклары-Mısakları-Мисаковы Таймазкъуллары-Taymazqulları-Таймазкуловы
Мыстафалары-Mıstafaları-Мустафаевы Тамалары-Tamaları-Тамаевы
Тамбийлери-Tambiyleri-Тамбиевы
Н аналары-Nanaları-Нанаевы Таппасханлары-Tappashanları-Таппасхановы
Наршаулары-Narşawları-Наршаовы Татталары-Tattaları-Таттаевы
Насталары-Nastaları-Настаевы Татчалары-Tatçaları-Татчаевы
Настуулары-Natuwları-Настуевы Тауболатлары-Tawbolatları-Таубулатовы
Насыплылары-Nasıpları-Насиплиевы Таукенлери-Tawkenleri-Таукеновы
Наурузлары-Nawruzları-Наурузовы Таулулары-Tawluları-Таулуевы
Непелери-Nepeleri-Непeевы Таумурзалары-Tawmurzaları-Таумурзаевы
Ногъайлары-Noğayları-Ногаевы Таучулары-Tawçuları-Таучуевы
Ногъайлылары-Noğaylıları-Ногайлиевы Тебердилери-Teberdileri-Тебердиевы
Тебулары-Tebuları-Тебуевы
Огъурлулары-Oğurluları-Огурлиевы Тежалери-Tejeleri-Тежаевы
Озарукълары-Ozaruqları-Озаруковы Тейрикъуллары-Teyriqulları-Тейрикуловы
Оккулары-Okkuları-Оккуевы (Т.К.) Текалары-Tekaları-Текаевы
Омарлары-Omarları-Омаровы Текелери-Tekeleri-Текеевы
Оразалары-Orazaları-Оразаевы Теклери-Tekleri-Тековы
Оразкъуллары-Orazqulları-Ураскуловы (A.S.) Текулары-Tekuları-Текуевы
Оразлары-Orazları- Оразовы Темирболатлары-Temirbolatları-Темирбулатовы
Оракълары-Oraqları-Ораковы Темирденлери-Temirdenleri-Темирденовы (Т.К.)
Ортабайлары-Ortabayları-Ортабаевы Темирджанлары-Temircanları-Темирджановы
Орусбийлери-Orusbiyleri-Урусбиевы Темирезлери -Temirezleri-Темрезовы
Оруслары-Orusları-Урусовы Темирлери-Temirleri-Темировы
Османлары-Osmanları-Османовы Темирлилери-Temirlileri-Темирлиевы
Отарлары-Otapları-Отаровы Теммолары-Temmoları-Теммоевы
Очакълары-Oçaqları-Очаковы Темукалары-Temukaları-Темукаевы
Темуккулары-Temukkuları-Темукуевы
Парийлары-Pariyları-Париевы Тенгизлери-Teñizleri-Тенгизовы
Тёппелери-Töppeleri-Теппеeвы (Т.К.)
Рабаданлары-Rabadanları-Рабадановы Терболатлары-Terbotları-Тербулатовы
Рамазанлары-Ramazanları-Рамазановы Терекуллары-Terekulları-Терекуловы
Рахайлары-Rahayları- Рахаевы Тесилери-Tesileri-Тесиевы
Рыжылары-Rjiyleri- Ржиевы Тетрукълары-Tetruqları-Тетруковы
Тетулары-Tetuları-Тетуевы
Сабанчылары-Sabançıları-Сабанчиевы Теууналары-Tewnaları-Теунаевы
Саракалары-Sarakaları-Саракаевы Теуалары-Tewaları-Теваевы
Сараккулары-Sarakkuları-Саракуевы Тешеллеулери-Teşellewleri-Тешеллеевы
Сардиянлары-Sardiyanları-Сардияновы Тикалары-Tikaları-Тикаевы
Сарыбашлары-Sarıbaşları-Сарыбашевы Тиллери-Tilleri-Тиловы
Сарылары-Sarıları-Сариевы Тогьайбийлери-Toğaybiyleri-Тогайбиевы
Сатрачлары-Satraçları-Сатрачевы Тогъузалары-Toğuzaları-Тогузаевы
Саукулары-Sawkuları-Савкуевы Токайлары-Tokayları- Токаевы
Селялери-Selyalеri-Селяевы Токалары-Tokaları- Токаевы
Семенлери-Semenleri-Семёновы Токумалары-Tokumaları-Токумаевы
Сержанлары-Serjanları-Сержановы Токълары-Toqları-Токовы
Смаккулары-Smakkuları-Смаккуевы Токълулары-Toqluları-Токлуевы

ТТ, УУ, ФФ, ХХ, ЧЧ, ЦЦ., ,ШШ, ЭЭ, ЮЮ-харифлеге башланган тукъумла

TT,UU,FF,HH, ÇÇ,TsTs,EE,ÜÜ-hariflege başlañan tuqumla.Токъулары-Toquları-Токуевы Хутулары-Hutuları-Хутуевы
Толбайлары-Tolbayları-Толбаевы Хучиналары-Huçinaları-Хучинаевы
Толгъурлары-Toğurları-Толгуровы Хыбыртлары-Hıbırtları-Хыбыртовы
Томалары-Tomaları-Томаевы Хырхалары-Hırhaları- Хирхаевы
Топаллары-Topaları-Топаловы
Тотуркъуллары-Toturqulları-Тоторкуловы Цаколары-Tsakoları-Цакоевы
Тотурукълары-Toturuqları-Тоторуковы(Т.К.) Цепишлери-Tsepişleri-Цепишевы
Тохалары-Tohaları-Тохаевы Цийкъанлары-Tsiyqanları-Цикановы
Тохтаууллары-Tohtawulları-Тохтауловы Ципинлери-Tsipinleri-Ципиновы
Тохчукъалары-Tohçuqaları-Тохчукаевы Цоралары-Tsoraları-Цораевы
Тохчукълары-Tohçuqları-Тохчуковъя Цырайлары-Tsırayları-Цраевы
Тырамлары-Tıramları-Трамовы Чабдарлары-Çabdarları- Чабдаровы
Тулашлары-Tulaşları-Тулашевы Чагиллери-Çagilleri-Чагиловы
Тулпарлары-Tulparları-Тулпаровы Чагъарлары-Çagarları- Чагаровы
Туудулары-Tuwduları-Тудуевы Чаналары-Çanaları-Чанаевы
Тышханлары-Tışhanları-Тышхановы Чанкалары-Çankaları-Чанкаевы
Тюбелери-Tübeleri-Тюбеевы Чапайлары-Çapayları-Чапаевы
Тюменлери-Tümenlri-Тумeновы Чаркуянлары-Çarkuyanları-Чаркуяновы
Тюрклюлери-Türklüleri-Турклиевы Чауушлары-Çawuşları-Чаушевы
Чегембайлери-Çegembayleri-Чегембаевы
Уазиклери-Wazıkleri-Уазиковы Чегемлилери-Çegemlileri-Чегемлиевы
Узелери-Uzeleri-Узеевы Чегралары-Çegraları-Чеграевы (Т.К.)
Улакълары-Ulaqları-Улаковы Чеккалары-Çekkaları-Чеккаевы
Уллубашлары-Ullubaşları-Уллубашевы Чекелери-Çekeleri-Чекеевы (Т.К.)
Умарлары-Umarları-Умаровы Чеккулары-Çekkuları-Чеккуевы
Уммайлары-Ummayları-Уммаевы Чекуналары-Çekunaları-Чекунаевы
Уяналары-Uyanaları-Уянаевы Черкеслери-Çerkesleri-Черкeсовы
Уянлары-Uyanları-Уяновы Чечеклери-Çeçekleri-Чечековы
Чеченлери-Çeçenleri-Чеченовы
Французлары-Frantsuzları-Французовы Чигирлери-Çigirleri-Чигировы
Читилери-Çitileri-Читиевы (Т.К.)
Хабичлери-Hbiçleri-Хабичевы Чолакълары-Çolaqları-Чолаковы
Хаблары-Habları-Хабовы Чомалары-Çomaları-Чомаевы
Хабычалары-Habıçaları-Хапчаевы Чомартлары-Çomarları-Чомартовы
Хаджилалары-Hacilaları-Хаджилаевы Чоралары-Çoraları-Чораевы
Хаджичиклери-Haciçikleri-Хаджичиковы Чотчалары-Çotçaları-Чотчаевы
Хажилери-Hajileri-Хаджиевы Чофанлары-Çofanları-Чофановы
Хазгерийлери-Hazgeriyleri-Хазгериевы Чочалары-Çoçaları-Чочаевы
Хазналары-Haznaları-Хазнаевы Чочулары-Çoçuları-Чочуевы
Хайыркъызлары-Hayırqızları- Хаиркизовы Чубакълары-Çubaqları-Чубаковы
Хайырлары-Hayırları-Хаировы Чыгырлары-Çıgırları-Чигировы
Халиллери-Halilleri-Халиловы Чымалары-Çımaları-Чимаевы
Халкёчлери-Halköçleri-Халкечевы Чыпчыкълары-Çıpçıqları-Чипчиковы
Хаммалары-Hammaları-Хаммаевы Чыралары-Çıraları-Чираевы (Т.К.)
Хапалары-Hapalrı-Хапаевы Чычханчылары-Çıçhançıları-Чичханчиевы
Хасанбийлери-Hasanbiyleri-Хасанбиевы
Хасанлары-Hasanları-Хасановы Шабатукълары-Şabatuqları-Шабатуковы
Хасаулары-Hasawları-Хасаовы Шайлылары-Şaylıları-Шайлиевы
Хатыуайлары-Hatıwayları-Хатуаевы Шакъманлары-Şaqmanları-Шакмановы
Хатыулары-Hatıwları- Хатуевы Шалмыйлары-Şalmiyleri-Шальмиевы
Хачирлери-Haçirleri-Хачировы Шаманлары-Şamanları-Шамановы
Хибилери-Hibiyleri-Хибиевы Шауалары-Şawaları-Шаваевы
Хозалары-Hozaları-Хозаевы Шаулухлары-Şawluhları-Шаулуховы (Т.К.)
Холалары-Holaları-Холаевы Шауталары-Şawtaları-Шаутаевы
Холамлылары-Holamları-Холамлиевы Шаухаллары-Şawhalları-Шавхаловы
Холамханлары-Holamhanları-Хуламхановы Шаханлары-Şahanları-Шахановы .
Хосулары-Hosuları-Хосуевы(A.S.) Шахмурзалары-Şahmurzaları-Шахмурзаевы
Хочулары-Hoçuları-Хочуевы (Т.К.) Шевердинлери-Şeverdinleri-Шевердйновы
Хотлары-Hotları-Хотовы Шекерлери-Şekerleri-Шекеровы
Хоханалары-Hohanaları-Хоханаевы Шереметлери-Şeremetleri-Шереметовы
Хочулары-Hoçuları-Хочуевы Шохайлары-Şohayları-Шохаевы
Хубийлери-Hubiyleri-Хубиевы Шошталары-Şoştaları-Шоштаевы
Хуболлары-Hubolları-Хуболовы Шукайлери-Şukayları-Шукаевы
Хулчалары-Hulçaları-Хулчаевы Шунъарлары-Şuñarları-Шунгаровы
Хурталары-Hurtaları-Хуртаевы Шууанлары-Şuwanları-Шуановы
Хуртулары-Hurtuları-Хуртуевы Шыдакълары-Şıdaqları-Шидаковы
Хусейинлери-Huseyinleri-Хусейновы

Э харифге E harifge
Эбеккулары-Ebekkuları-Эбеккуевы Элдарлары-Eldarları-Эльдаровы
Эбзелери-Ebzeleri-Эбзеевы Элеккулары-Elekkuları-Элеккуевы
Эгизлери-Egizleri-Эгизовы Элжорукълары-Eljoruqları-Эльжоруковы
Эдикалары-Edikaları-Эдикаевы Элкъанлары-Elqanları-Элькановы
Эдиклары-Edikleri-Эдиковы(Т.К.) Элмырзалары-Elmırzaları-Эльмурзаевы
Эдилери-Edileri-Эдиевы Эндрейлери-Endreyleri-Эндреевы
Эдокълары-Edoqları-Эдоковы Энейлери-Eneyleri-Энеевы
Эдокъалары-Edoqaları-Эдокаевы Эриккенлери-Erikkenleri-Эриккеновы
Эзилери-Ezilerı-Эзиевы Эристаулары-Eristawları-Эристаевы
Эзелери-Ezeleri-Езеевы (Т.К.) Эсеккулары-Essekkuları-Эсеккуевы
Эзиклери-Ezikleri-Езиковы (Т.К.) Этезлери-Etezleri-Этезовы (Етезовы)
Эзюклери-Ezükleri-Езуковы Эттелери-Etteleri-Эттеевы
Экашалары-Ekaşaları-Экашевы Этчелери-Etçeleri-Этчеевы
Элбайлары-Elbayları-Эльбаевы Эфендилери-Efendileri-Эфендйевы
Элсюйерлери-Elsüyerleri-Элсуеровы(Ельсюйеровы) (A.S.) Эчкилери-Eçkileri-Эчкиевы

Юсюплери-Üsüpleri- Юсуповы

------

 
Forum » KARAÇAY-MALKAR Karaçay bla Malkar » Tukumlanı üsünden » TUKUMLA
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Copyright Başhüyük © 2021